Systémové upozornění
Hlavní informace

Strategické partnerstvo „Zlepšenie aktívneho starnutia prostredníctvom dobrovoľníctva – WEActiveVol" (Program Erasmus+ )

Číslo projektu: 2016-1- PL01-KA204- 026166

Trvanie: 01.10.2016-31.03.2018

 

O projekte

Nízka miera pôrodnosti a zvyšujúca sa priemerná dĺžka života sú dva fenomény, ktoré priamo ovplyvňujú narastajúci počet starších osôb v celkovej populácii. Problém starnúcej populácie má vplyv na modernú Európu a zostáva hlavnou výzvou hospodárstva a sociálneho zabezpečenia európskej spoločnosti. Kvôli narastajúcemu podielu starších osôb je potrebné podniknúť kroky, ktoré by im pomohli začleniť sa do sociálnych a občianskych aktivít. Umožniť starším osobám naďalej zotrvať občiansky aktívnymi občanmi a prispievať do spoločnosti aj v pokročilom veku je kľúčovým bodom pri riešení problému demografického starnutia . Prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti môžeme posilniť potenciál a možnosti starších osôb, vďaka čomu sa môžu aktívne spolupodieľať na živote v spoločnosti. Ide o neformálnu vzdelávaciu činnosť, ktorá rozvíja zručnosti a kľúčové kompetencie (komunikačné, sociálne a občianske kompetencie, iniciatívnosť a podnikavosť, naučiť sa učiť).

Ciele

Hlavným cieľom projektu je posilniť dobrovoľnícku činnosť medzi osobami nad 50 rokov. Realizovať sa bude prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi zamestnancami zúčastnených organizácií, ktorí budú skúmať tému dobrovoľníctva a navzájom si vymieňať nápady, vedomosti, skúsenosti a osvedčené postupy.

Konkrétne ciele sú zamerané na:

 • oboznámenie sa s niektorými základnými právnymi predpismi a štatistickými údajmi týkajúcimi sa dobrovoľníctva v partnerských krajinách;
 • výskum metód práce s dobrovoľníkmi nad 50 rokov v partnerských krajinách;
 • skúmanie prekážok, ktoré obmedzujú dobrovoľnícku činnosť osobám nad 50 rokov;
 • zber informácií o postoji subjektov organizujúcich dobrovoľnícku činnosť pre dobrovoľníkov nad 50 rokov;
 • podporu dobrovoľníctva v partnerských krajinách prostredníctvom informačných akcií, letákov, brožúr a osvedčených postupov.
Cieľová skupina

Cieľová skupina pozostáva z pedagógov/školiteľov/učiteľov aktívnych vo vzdelávaní dospelých, dobrovoľníckych koordinátorov, projektových manažérov, odborníkov pracujúcich v oblasti dobrovoľníctva a aktívneho starnutia, poradcov a zamestnancov spolupracujúcich organizácií s rozhodovacími právomocami. Zamestnanci budú skúmať tému dobrovoľníctva a navzájom si vymieňať nápady, vedomosti, skúsenosti a osvedčené postupy.

Hlavné projektové aktivity:
 • príprava oficiálnej projektovej webovej stránky;
 • tlač letákov s informáciami o projekte;
 • organizácia a účasť na medzinárodných projektových stretnutiach - analýza projektových tém, tímovej práce a aktívna účasť na školeniach a diskusiách;
 • zhotovenie dvoch dotazníkov na vykonanie prieskumu verejnej mienky medzi dobrovoľníkmi nad 50 rokov, tými, ktorí sa do dobrovoľníctva ešte nezapojili a subjektmi organizujúcimi dobrovoľnícke práce;
 • realizácia dvoch prieskumov každou partnerskou organizáciou medzi dobrovoľníkmi nad 50 rokov, tými, ktorí sa do dobrovoľníctva ešte nezapojila subjektmi organizujúcimi dobrovoľnícke práce;
 • organizácia podujatí s cieľom propagovať aktívne občianstvo ľudí nad 50 rokov (školenia, semináre, konferencie);
 • vypracovanie a distribúcia brožúr popisujúcich osvedčené postupy v oblasti dobrovoľníctva ľudí nad 50 rokov v partnerských krajinách.
Výsledky

Výstupy projektu budú zahŕňať: projektovú webovú stránku, zápisy zo stretnutí, prezentácie vo formáte ppt, tematické školenia účastníkov stretnutí, leták, dotazník hodnotiaci predispozície na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, dva rozdielne dotazníky na výskum verejnej mienky, súbor odporúčaní v rozsahu celkového tréningového kurzu v oblasti dobrovoľníctva, propagovanie dobrovoľníctva v partnerských krajinách, záverečnú projektovú správu, brožúru.

Medzi ďalšie očakávané výsledky patrí výmena nápadov a osvedčených postupov v oblasti dobrovoľníctva, nová pracovná a medzinárodná skúsenosť (kultúrne kompetencie), ktorú účastníci získajú a vedomosti, o ktoré sa spolupracovníci podelia: zdokonalené alebo nové vedomosti/informácie/kompetencie v oblasti dobrovoľníctva nad 50 rokov a aktívneho starnutia, zlepšenie jazykovej kompetencie, komunikácie, tímovej práce – budovanie zručností účastníkov, výmena názorov so sieťou miestnych expertných skupín (miestne/regionálne subjekty podieľajúce sa na dobrovoľníctve a aktívnom starnutí).

Partneri

Vojvodský úrad práce v Katoviciach (Voivodeship Labour Office in Katowice) – Koordinátor, Poľsko

Asociácia E-seniorov (E-Seniors Association), Partner, Francúzsko

Asociácia iniciatívnej siete (Asociacija „Iniciatyvu tinklas"), Partner, Litva

Národné centrum dobrovoľníctva (Önkéntes Központ Alapítvány), Partner, Maďarsko

Centrum dobrovoľníctva, Partner, Slovensko

Centrum dobrovoľníctva (Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca), Rumunsko

Mesto Banská Bystricaems logo bwProgram celoživotné vzdelávanielogo minedu cblogo iuventa cbEU-flag-Erasmus- vect POS-BWlogo nadacia SLSP cbNadácia OrangePlatformadcoUMBZdravé mestologo skEEAGrantsJPGlogoNDS1200pxLogoHD1200px

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube