Cieľom predloženého projektu je:

- zvýšiť angažovanosť seniorov v meste Banská Bystrica v rámci dlhodobého a pravidelného dobrovoľníctva
- napĺňať aktuálne potreby cieľových skupín v našom meste, v tomto prípade najmä seniorov.
- zvýšiť status dobrovoľníctva v očiach verejnosti
- podporiť sieťovanie MVO v meste

Aktivity projektu

A1.1. – Sieťovacie supervízne stretnutia pre koordinátorov dobrovoľníkov a pracovníkov v mimovládnych organizáciách a sociálnych, kultúrnych, športových, verejných alebo iných inštitúcií, ktoré pracujú s komunitami v meste Banská Bystrica.

V supervízii ide okrem sieťovania organizácií aj o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevenciu poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba, zvyšovanie profesionality pracovníka/čky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami v práci, a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme. Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti, doplnia si znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov, (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, kolegov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím a pod.). Zároveň im bude supervízia poskytovať podporu, aby sa naučili prekonávať prekážky a v organizácii budovali dobré vzťahy a atmosféru.

A1.2. – DOBROkarta

DOBROkarta je unikátny spôsob, akým dokážeme dobrovoľníkom/čkam a koordinátorom/kám v Banskej Bystrici poďakovať za ich čas a energiu, ktorú venovali dobrovoľníckej činnosti a koordinácii dobrovoľníkov/čok. Vďaka tejto karte získajú výhody od vybraných partnerov a DOBROpodnikov (napr. zľavy, bonusy, služby/produkty zdarma, a pod.)

Týmto podporíme sledovanie dobrovoľníckej činnosti, ktoré je potrebné aj pre asignáciu 3% z dane, štandardizujeme vydávanie potvrdení o dobrovoľníckej činnosti a podporíme charakter a dôležitosť pracovnej pozície koordinátora dobrovoľníkov.

A1.3. – Týždeň dobrovoľníctva

Každoročná mediálna aktivita Centra dobrovoľníctva, je najlepší spôsob podpory spolupráce a sieťovania mimovládnych organizácií a inštitúcií, ktoré sú aktívne v komunitnom rozvoji. Kampaň je zameraná na osvetu verejnosti o prospechu dobrovoľníctva pre každú stranu – dobrovoľníkov, organizácie, komunity, samosprávu, klientov.

V nadväznosti na aktivity skupiny A2 budeme dbať na silnejšiu propagáciu Týždňa dobrovoľníctva medzi seniormi v meste a na zabezpečenie dostatku vhodných dobrovoľníckych príležitostí pre seniorov.

A1.4. – Databáza dobrovoľníckych ponúk

Databáza je pre sieťovanie organizácií v meste dôležitý nástroj. Mimovládne organizácie a inštitúcie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi, majú možnosť cez databázu uverejniť ponuku práce pre dobrovoľníkov, vyhľadávať medzi už registrovanými dobrovoľníkmi, ale aj nájsť si partnera medzi ostatnými organizáciami. Našim cieľom je aktívne využívanie databázy čo najvyšším počtom organizácií a samozrejme aj dobrovoľníkov.
Je stále potrebné vysvetľovať prácu s databázou jej užívateľom, preto zorganizujeme 2 krátke workshopy o práci s databázou, kde by sme získali aj spätnú väzbu od účastníkov a užívateľov na jej zjednodušenie a zlepšenie tejto služby Centra dobrovoľníctva.

A2.1. – Prieskum o zapojení seniorov v meste Banská Bystrica do dobrovoľníckej činnosti

A2.2. – Zber príkladov dobrej praxe o zapojení seniorov do dobrovoľníctva

A2.3. – Osveta seniorov o prospechu a možnostiach dobrovoľníctva pre ich generáciu

Problém starnutia populácie má vplyv na modernú spoločnosť a zostáva hlavnou úlohou pre systémy hospodárstva a sociálneho zabezpečenia. Zvyšujúci sa podiel starších ľudí implikuje, že je potrebné podniknúť opatrenia, ktorých cieľom je, aby zapojili potenciál starších ľudí v rámcoch sociálnej a občianskej aktivity. Vďaka nej môžu seniori zostať aktívni, ako starnú a naďalej prispievať k spoločnosti. Dobrovoľníctvo je odpoveďou na potrebu posilnenia zdrojov a potenciálu starších osôb za ich aktívnej účasti v spoločnosti.

A2.4. - program Hlavičky - doučovací program založený na medzigeneračnom učení detí a seniorov, kde sa dvojice zložené z dieťaťa a seniora stretávajú minimálne raz do týždňa za účelom vzájomného učenia na pôde školy alebo v inom vhodnom prostredí po dohode medzi koordinátormi, dobrovoľníkmi a rodičmi detí.