Tento medzinárodný tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách, ktorí koordinujú dobrovoľníkov minimálne po dobu jedného roka alebo/a prešli akreditovaným tréningom manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Špecificky je tréning
zameraný na manažment mladých znevýhodnených dobrovoľníkov (mladí nezamestnaní, mladí ľudia s postihnutím a pod.). Tréning poskytne náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na diskusiu, zážitkové techniky, výmenu skúseností a interaktívnu prácu v skupinách.

Témy:
- Základné kroky manažmentu mladých dobrovoľníkov zo znevýhodnením
- Vhodné dobrovoľnícke príležitosti pre rôznorodé skupiny znevýhodnených mladých ľudí
- Prínosy, výzvy a riziká manažmentu dobrovoľníkov so znevýhodnením
- Základy komunikácie s mladými ľuďmi so znevýhodnením
- Pripravenosť organizácie na prácu s dobrovoľníkmi so znevýhodnením

Termín:
10. marec 2016 (8.30 – 17.15)

Miesto konania:
Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.

Na tréningu poskytneme:

? Materiály
? Občerstvenie (voda, káva, čaj)
? Priestor a technické zabezpečenie

Nepokrývame náklady na cestovné, ubytovanie a obed.

Trénerka:

Mgr. Alžbeta Frimmerová vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na
pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju
a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve.

Tréning je súčasťou medzinárodného projektu CIVCIL, ktorý je podporený programom Európskej Únie Erasmus+. 


Prihláste sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 3.marca 2016. Maximálny počet účastníkov tréningu je 20.