Systémové upozornění
Hlavní informace

dobrovolnictvo-stredoskolakov2013 el-page-001

V roku 2013 sme realizovali projekt s názvom Dobrovoľníctvo stredoškolákov – cesta k aktívnej participácii mládeže, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšiť zapojenie mládeže do spoločenského a politického života obcí a miest prostredníctvom zavedenia pilotného projektu výchovy k dobrovoľníctvu na stredných školách založenej na princípoch neformálneho vzdelávania. V projekte sme vytvorili a pilotne otestovali i metodiku výchovy k dobrovoľníctvu na stredných školách.

Primárnou cieľovou skupinou boli študenti a študentky troch stredných škôl z Banskej Bystrice, Lopeja a zo Zvolena, vo veku 15 – 19 rokov, ktorí výkonom dobrovoľníckych aktivít na jednej strane získali a rozvinuli svoje kompetencie a na druhej strane prispeli k riešeniu problémov komunít, v ktorých žijú. Dôležitou podmienkou účasti na aktivitách bola možnosť voľby. Mladí ľudia sú aktívnou súčasťou projektu počas celej doby realizácie a zároveň sú aj súčasťou realizačného tímu projektu podobne ako:

  • učitelia/učiteľky strených škôl – konkrétne 2 učitelia z každej školy, ktorí v spolupráci s pracovníkmi centra pracovali s už spomínanými študentkami a študentmi. Pre učiteľov sa 27.8.2013 uskutočnil Workshop, na ktorom mali možnosť navzájom sa spoznať, pýtať sa, čo ich zaujíma ohľadom projektu, obohatiť projekt o svoje nápady, skúsenosti a pripomienky.
  • pracovníci a pracovníčky organizácií vo vybraných lokalitách, kde pôsobia školy, v ktorých prebiehali dobrovoľnícke aktivity študentov a študentiek. Išlo o pracovníkov a pracovníčky mimovládnych organizácií, samosprávy, ale aj organizácií zriadených samosprávou. V rámci tohto projektu Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií zrealizovali v dňoch 6. - 8. júna 2013 akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorého sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých organizácií.

Pilotné overenie metodiky prebehlo v niekoľkých fázach. V prvej fáze žiaci a žiačky absolvovali pod vedením učiteľa a pracovníka Centra dobrovoľníctva worhshop o dobrovoľníctve. Jeho obsahom bolo vyjasnenie problematiky dobrovoľníctva a možnosti zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít. Workshop sa realizoval počas vyučovania a jeho cieľom bolo zvýšiť informovanosť mladých ľudí o význame, možnostiach a príležitostiach súvisiacich s ich aktívnou účasťou v dobrovoľníctve, zlepšiť vedomosti a zručnosti mladých ľudí potrebné pre úspešné zvládnutie ich aktívnej participácie v oblasti dobrovoľníctva, oboznámiť ich s projektom a motivovať ich k tomu, aby sa zapojili.

Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu ADAM.

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube