Systémové upozornění
Hlavní informace

Organizácie z troch krajín - Veľkej Británie: Volunteer Development Scotland, Českej republiky: Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem a Slovenska: Univerzita Mateja Bela, Platforma dobrovoľníckych centier a dobrovoľnícke centrá v Nitre, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici realizovali v rokoch 2012-2014 dvojročný projekt podporený z programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci - Transfer inovácií s názvom "Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu".

Hlavným cieľom projektu bol prenos dvoch systémov práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorý by mal na Slovensko priniesť nový prístup k uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva a zvýšiť tak zamestnateľnosť nezamestnaných ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.

Partneri v projekte zrealizovali tieto aktivity:

  • preniesli na Slovensko online nástroj, ktorý umožní tunajším dobrovoľníkom uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite, čím prispeje k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Tento nástroj má pôvod v Škótsku, kde funguje pod názvom V-Skills for Employment (na Slovensku D-zručnosti pre zamestnanie). Nástroj zhromažďuje dôkazy, ktoré potvrdzujú, že dobrovoľník získal isté zručnosti. Dôkazy zbiera sám dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, ale tie sú následne overované cez dobrovoľnícke centrum alebo organizáciu, v ktorej pracuje. Po zhromaždení dostatočného počtu dôkazov túto skutočnosť overí špeciálna komisia na vysokej škole a v prípade, že ich uzná za relevantné, vydá dobrovoľníkovi potrebné potvrdenie. Aby došlo k reálnemu uplatneniu v praxi, dobrovoľnícke centrá spolupracovali aj s úradmi práce a zamestnávateľmi.
  • predstavili odborníkom na úradoch práce a v dobrovoľníckych centrách metodiku "Skúste to inak" (pôvodne "Vítej!" z Česka), vďaka ktorej môžu úrady práce vedieť nezamestnaným ľuďom ponúknuť dobrovoľníctvo ako istú formu praxe a dobrovoľnícke centrá si osvojili princípy práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi. Metodika predpokladá spoluprácu úradov práce, dobrovoľníckych centier, organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a samotných nezamestnaných.
  • rozbehli spoluprácu a osvetu medzi zamestnávateľmi ohľadom zručností a kompetencií, ktoré ľudia získavajú v rámci dobrovoľníctva, aby došlo k uznávaniu týchto zručností v procese prijímania nových pracovníkov
  • pripravili štúdiu pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, verejné inštitúcie ako napríklad úrady práce a Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny s cieľom šíriť tento model na Slovensku.

Viac informácií nájdete na podstránke k projektu na http://volwem.dobrovolnickecentra.sk.

Projekt Volwem prebiehal v obobí 09/2012 - 09/2014 a bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Plagát:

d zrucnosti plagata2 final page 001

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube