Systémové upozornění
Hlavní informace

Hlavným cieľom projektu bol zvýšiť zapájanie mladých ľudí a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do dobrovoľníckych aktivít, prostredníctvom ktorých sa dokážu "nájsť" v rôznych oblastiach života a rozvíjať talent a kompetencie, ako aj rozvíjať komunity, v ktorých žijú.

Projekt sa realizoval v BBSK. Jeho cieľ. skupinami boli mladí ľudia, mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, pracovníci s mládežou a verejnosť.

Projekt bol tvorený súborom vzájomne previazaných aktivít (workshopy pre mladých ľudí, Týždeň dobrovoľníctva, dlhod. programy, service learning, oceňovanie dobrovoľníkov, vzdelávanie a supervízie pre pracovníkov s mládežou, strategické plánovanie, sieťovanie, spolupráca s infobodmi), ktoré mali zabezpečiť dostupnosť informácií o dobrovoľníctve, dobrovoľ. príležitostiach a prínosoch dobrovoľníctva pre mladých ľudí, zvýšiť kompetencie mladých ľudí potrebné pre ich uplatnenie v spoločen. a prac. živote prostredníctvom priamej dobrovoľ. skúsenosti, šíriť systém validácie týchto kompetencií, rozšíriť a skvalitniť ponuku dobrovoľ. príležitostí pre mladých ľudí v BBSK, zlepšiť spoluprácu a sieťovanie subjektov v oblasti dobrovoľníctva, zlepšiť kompetencie pracovníkov v oblasti manaž. dobrovoľníctva a aktuálnych trendoch v tejto oblasti,tak aby boli schopní reagovať na špecifické potreby mladých ľudí, zvýšiť kvalitu služieb v oblasti dobrovoľníctva a vytvoriť stratégiu pre rozvoj dobrovoľníctva mládeže v BBSK v budúcnosti. Aktivity reagovali na individuálne potreby mladých ľudí, vedú k ich rozvoju, podporujú aktívne občianstvo a prispievali k zamestnateľnosti.

Aktivity projektu:

 • Informovanie mladých ľudí o dobrovoľníctve a jeho prínosoch prostredníctvom workshopov pre mladých ľudí o dobrovoľníctve na stredných a vysokých školách v regióne 
 • Výstava o dobrovoľníctve na zvýšenie informovanosti aj v ďalších mestách
 • Týždeň dobrovoľníctva 2016 
 • Dlhodobé dobrovoľnícke programy

V rámci projektu sme aj v tomto roku pokračovali v úspešných dlhodobých dobrovoľníckych programoch, ktoré dokázateľne rozvíjajú kompetencie mladých ľudí potrebné pre ich uplatnenie sa, a to konkrétne v mentoringovom programe Opri sa o mňa, doučovacom programe Spojivko, programe asistencie v ŠZŠ Môj svet je Tvoj. V roku 2016 sme rozbehli nový medzigeneračný dobrovoľnícky program, v ktorom spolupracujú mladí ľudia so seniormi. V rámci tejto aktivity chceme overovať kompetencie nadobudnuté v dobrovoľníctve prostredníctvom online nástroja D-zručnosti pre zamestnanie.

 • Service learning
 • Srdce na dani 2016 

V snahe zdôrazniť status dobrovoľníctva a vyzdvihnúť prácu dobrovoľníkov sme pokračovali v ich oceňovaní. V špeciálnej kategórii "mladý dobrovoľník" ale aj v iných kategóriách sme ocenili MĽ aktívnych v dobrovoľníctve. V roku 2016 bolo 10-ročné výročie udeľovania ocenenia Srdce na dlani. 

 • Sieť Infobodov o dobrovoľníctve

Po úspešnom vytvorení partnerstiev v sieti Infobodov v BBSK sme pokračovali v ich koordinácii, rozvoji, prehlbovaní a rozširovaní spolupráce. V Centre aj IB sme naďalej poskytovali konzultácie a poradenstvo o dobrovoľníctve pre záujemcov o dobrovoľníctvo, dobrovoľníkov i organizácie, o jeho prínosoch a výbere vhodnej dobrovoľ. príležitosti, sústreďovali sme sa na rozvíjanie nadania a kreativity mladých ľudí prostredníctvom rôznorodých dobrovoľ. ponúk a atraktívnych prístupov v práci s mládežníckymi dobrovoľníkmi. Aktívne sme pracovali na advokácii dobrovoľníctva a jeho podpory v samosprávach.

 • Kvalita manažmentu dobrovoľníkov

S cieľom zabezpečiť pre mladých ľudí dobrovoľnícke príležitosti, ktoré reagujú na ich potreby a rozvíjať ich kompetencie a sieťovať rôznorodé organizácie sme sa zamerali na podporu a vzdelávanie pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou a to týmito formami
- sieťovacie supervízne stretnutia pre koordinátorov mladých dobrovoľníkov v regióne Banská Bystrica a v ostatných regiónoch 
- vzdelávacie workshopy o dobrovoľníctve a trendoch v dobrovoľníctve (napr. ako využívať on-line databázu, legislatíva dobrovoľníctva, on-line dobrovoľníctvo, ako udržať dobrovoľníkov v organizácií a pod.)
- akreditovaný tréning Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít 
- pravidelné poskytovanie konzultácií.

 • Okrúhly stôl o dobrovoľníctve

Po piatich rokoch sme opäť zorganizovali okrúhly stôl o dobrovoľníctve v BBSK (štrukturovaný dialóg) so zástupcami štátnej správy, samosprávy, škôl, MVO a mladými ľuďmi. Výsledkom je SWOT analýza a plán rozvoja dobrovoľníctva v BBSK so špecifickým zameraním na mládež na ďalšie roky. 

 

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a bude prebiehať do 12/2016.

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube