Systémové upozornění
Hlavní informace

Centrum dobrovoľníctva získalo dotáciu z Mesta Banská Bystrica na projekt výchovy k dobrovoľníctvu mladých ľudí a poskytovanie dobrovoľníckych možností vo vlastných dlhodobých programoch, ako vyplýva z PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023 v rámci oblasti „Aktívne mesto".

V rámci projektu pôjde o celoročné, priebežné a pravidelné aktivity Centra dobrovoľníctva pre stanovené cieľové skupiny:

- Žiaci základných škôl v Banskej Bystrici
- Učitelia a učiteľky základných škôl v Banskej Bystrici
- Mladí dobrovoľníci a dobrovoľníčky v Banskej Bystrici
- Nepriama cieľová skupina – komunity mesta, klienti, verejnosť

Cieľom projektu je:
- zvýšiť angažovanosť a participáciu mladých ľudí v meste v rôznych oblastiach
- implementovať inovatívnu vzdelávaciu stratégiu service learningu ako prostriedok výchovy k dobrovoľníctvu a angažovanosti na základných školách v Banská Bystrica
- prepojiť vzdelávanie na základných školách s potrebami komunít v meste Banská Bystica
- zvýšiť status dobrovoľníctva v očiach verejnosti

Aktivity projektu

A1 – realizácia workshopu a individuálnych konzultácií o stratégii service learning pre učiteľov základných škôl
A2 – realizácia minimálne 3 service learningových projektov na školách v Banskej Bystrici

Service learning je stratégia, ktorá je aplikovateľná na všetkých stupňoch a typoch škôl. Je to metóda, prostredníctvom ktorej sa mladí ľudia učia a rozvíjajú cez aktívnu participáciu v premyslene organizovanej dobrovoľníckej skúsenosti, ktorá:
- reaguje na aktuálne potreby komunity,
- je koordinovaná v spolupráci školy a komunity,
- je integrovaná v rámci akademického kurikula,
- poskytuje štruktúrovaný čas na premýšľanie, hovorenie a písanie o tom, čo človek počas vykonávania dobrovoľníckej aktivity robil a videl,
- umožňuje mladým ľuďom využiť novonadobudnuté vedomosti
a zručnosti v reálnych životných situáciách v ich vlastných komunitách,
- zlepšuje obsah vyučovania realizovaný v prostredí školy rozšírením učenia žiakov/čiek mimo školy/triedy,
- pomáha posilňovať rozvoj zmyslu pre pomoc iným.

Service learningové projekty sú príležitosťou na zlepšenie vzdelávania a uspokojovania potrieb v komunitách ale aj vynikajúcim prostriedkom na sieťovanie a spoluprácu rôznej palety organizácií v meste.

A3 – realizácia dlhodobých dobrovoľníckych programov Centra dobrovoľníctva

V rámci projektu zabezpečíme fungovanie dlhodobých programov Centra dobrovoľníctva Spojivko, Opri sa o mňa Môj svet je Tvoj. Všetky tri dlhodobé dobrovoľnícke programy Centra dobrovoľníctva sa zameriavajú na prácu s deťmi a mládežou.

SPOJIVKO je individuálny doučovací dobrovoľnícky program. Jeho podstatou je pomoc pri doučovaní prostredníctvom kamarátskeho vzťahu (mentoringu) medzi dieťaťom a dobrovoľníkom. Hlavnou myšlienkou programu je individuálne doučovanie a mentoring detí ohrozených sociálnym vylúčením navštevujúcich nízkoprahové komunitné centrá v meste Banská Bystrica Kotvička a Kompas.

Môj svet je Tvoj je asistenčný dobrovoľnícky program, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci so Špeciálnou základnou školou na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici. Dobrovoľnícky program je zameraný na asistenciu žiakom so špecifickými potrebami rôzneho veku, počas vyučovania, čím sa napomôže zlepšeniu, resp. udržaniu ich schopností, zručností, návykov ako aj samotnému vzdelávaniu a výchove. V rámci programu sú rešpektované špecifické potreby žiakov, program je založený na individuálnom prístupe ku žiakovi.

Opri sa o mňa je mentoringový dobrovoľnícky program, ktorého podstatou je kamarátsky vzťah medzi dospelým dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou a dieťaťom. V rámci programu sa vyškolený/á dobrovoľník/čka individuálne venuje jednému dieťaťu. Dvojica sa stretáva najmenej po dobu 10 mesiacov, na 2 -3 hodiny týždenne. Stretnutia prebiehajú predovšetkým mimo rodiny dieťaťa a ich náplň záleží na dohode medzi dobrovoľníkom/čkou, dieťaťom a rodičom.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube