Systémové upozornění
Hlavní informace

Projekt WEActiveVol  (Program Erasmus+ ) - Zlepšenie aktívneho starnutia prostredníctvom dobrovoľníctva je medzinárodný projekt, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva ako partner spolu s organizáciami s Poľska, Rumunska, Maďarska, Francúzska a Litvy.

Číslo projektu: 2016-1- PL01-KA204- 026166

Trvanie projektu: 01.10.2016-31.03.2018

 

O projekte

Nízka miera pôrodnosti a zvyšujúca sa priemerná dĺžka života sú dva fenomény, ktoré priamo ovplyvňujú narastajúci počet starších osôb v celkovej populácii. Problém starnúcej populácie má vplyv na modernú Európu a zostáva hlavnou výzvou hospodárstva a sociálneho zabezpečenia európskej spoločnosti. Kvôli narastajúcemu podielu starších osôb je potrebné podniknúť kroky, ktoré by im pomohli začleniť sa do sociálnych a občianskych aktivít. Umožniť starším osobám naďalej zotrvať občiansky aktívnymi občanmi a prispievať do spoločnosti aj v pokročilom veku je kľúčovým bodom pri riešení problému demografického starnutia . Prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti môžeme posilniť potenciál a možnosti starších osôb, vďaka čomu sa môžu aktívne spolupodieľať na živote v spoločnosti. Ide o neformálnu vzdelávaciu činnosť, ktorá rozvíja zručnosti a kľúčové kompetencie (komunikačné, sociálne a občianske kompetencie, iniciatívnosť a podnikavosť, naučiť sa učiť).

Ciele

Hlavným cieľom projektu je posilniť dobrovoľnícku činnosť medzi osobami nad 50 rokov. Vďaka projektu máme možnosť vymieňať si skúsenosti v oblasti zapájania ľudí nad 50 rokov do dobrovoľníctva.

Hlavné projektové aktivity:
 • príprava oficiálnej projektovej webovej stránky;
 • tlač letákov s informáciami o projekte;
 • organizácia a účasť na medzinárodných projektových stretnutiach - analýza projektových tém, tímovej práce a aktívna účasť na školeniach a diskusiách;
 • zhotovenie dvoch dotazníkov na vykonanie prieskumu verejnej mienky medzi dobrovoľníkmi nad 50 rokov, tými, ktorí sa do dobrovoľníctva ešte nezapojili a subjektmi organizujúcimi dobrovoľnícke práce;
 • realizácia dvoch prieskumov každou partnerskou organizáciou medzi dobrovoľníkmi nad 50 rokov, tými, ktorí sa do dobrovoľníctva ešte nezapojila subjektmi organizujúcimi dobrovoľnícke práce;
 • organizácia podujatí s cieľom propagovať aktívne občianstvo ľudí nad 50 rokov (školenia, semináre, konferencie);
 • vypracovanie a distribúcia brožúr popisujúcich osvedčené postupy v oblasti dobrovoľníctva ľudí nad 50 rokov v partnerských krajinách.
Výsledky

O ďalších výsledkoch projektu sa môžete dočítať na web stránke projektu 

 

Partneri

Vojvodský úrad práce v Katoviciach (Voivodeship Labour Office in Katowice) – Koordinátor, Poľsko

Asociácia E-seniorov (E-Seniors Association), Partner, Francúzsko

Asociácia iniciatívnej siete (Asociacija „Iniciatyvu tinklas"), Partner, Litva

Národné centrum dobrovoľníctva (Önkéntes Központ Alapítvány), Partner, Maďarsko

Centrum dobrovoľníctva, Partner, Slovensko

Centrum dobrovoľníctva (Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca), Rumunsko

 

ErasmusTento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie.

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube