Service learning

Centrum dobrovoľníctva, n.o. pod vedením Janky Šolcovej a Kristíny Makovej v spolupráci s Pathfinder Slovakia uskutočnili v dňoch po prvýkrát  denný tábor, ktorý bol venovaný deťom z Nízkoprahového komunitného centra Kotvička v Banskej Bystrici.

Denný tábor sa konal 26.07.2021  - 30.07.2021 a zúčastnilo sa ho 9 detí od 5 do 11 rokov pre ktoré bol pripravený celodenný program. Ten si organizátorky pripravili podľa tematiky štyroch elementov - Zem, voda, vzduch a oheň. Jednotlivé aktivity neboli venované len letným radovánkam, ale hlavne vzdelávaniu, podpore vzťahov v  skupine a sebarozvoju. Piatok, posledný deň sa niesol v duchu rozvoja Rómskej identity a kooperácii v skupine, kde deti objavili 5. element, ktorý symbolizuje vzťahy.

Výrok dieťa KotvičkaPre deti okrem aktivít bolo pripravené aj vystúpenie tanečnej skupiny Romano rat (Rómska krv) z občianskeho združenia Nádej deťom, ktoré vedú manželia Nátherovci. Na základe získaných pozitívnych ohlasov od detí a sociálnych pracovníčok zo zariadenia núdzového bývania  Kotva v Banskej Bystrici plánujeme zrealizovať ešte v posledný augustový deň, spoločný celodenný program pre deti. Počas vyhodnotenia sa deti sa vyjadrili, že sa veľmi zabavili, mali možnosť  konečne po dlhej dobe sa stretnúť s novými ľuďmi a zažiť niečo nové ako napríklad dlhú turistiku spojenú s opekaním, ktorá sa im páčila najviac a napriek tomu, že túra  bola náročná, ale ten pocit, že to zvládli, stál za to.

Aj napriek náročnému týždňu si všetci odnášame vrece plné vtipných  a milých spomienok na ktoré tak rýchlo nezabudneme. Naša veľká vďaka patrí ale hlavne dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktoré boli ochotní pripraviť si pre deti aktivity, venovať im  svoj letný čas a energiu. Ďakujeme aj  manželom Nátherovcom za pomoc pri tvorbe aktivít, deťom z o.z. Nádej deťom za krásne, temperamentné vystúpenie a motiváciu pre deti z Kotvy. Taktiež by sme chceli poďakovať Mestu Banská Bystrica, konkrétne Komunitnému centru Komuce na Robotníckej ulici a Komunitnému centru Sásová za prepožičanie priestorov na aktivity a v neposlednom rade za finančnú podporu z Active citizen fund Slovakia, vďaka ktorej sa môžeme deťom z marginalizovaných skupín aktívne venovať.

Veríme, že o rok sa nám podarí zrealizovať minimálne tak skvelý tábor, ako bol denný tábor 5. element a že sme započali novú tradíciu pre deti, ktoré sú zapojené do dobrovoľníckeho, doučovacieho programu SPOJIVKO.

- Kristína Maková -

 

IMG 20210727 132658

IMG 20210727 124718

IMG 20210728 110304

 

 

 

 

 

Uši k duši grafika webProgram Uši duši je telefonická linka pomoci pre ľudí, ktorí sa cítia byť osamelí. Prvotná myšlienka tohto programu vznikla počas prvej vlny pandémie, kedy ľudia ostávali zo dňa na deň doma osamelí a museli čeliť neistote, smútku a izolácii.

Príležitostný dobrovoľnícky program vznikol vďaka spolupráci dvoch subjektov – Centra dobrovoľníctva, n.o. a Pedagogickej fakulty UMB, ktoré obe pôsobia v Banskej Bystrici. Inšpirovali ich mnohé iniciatívy vznikajúce po Slovensku ako dôkaz solidarity. Oni sa rozhodli spojiť sily a expertízu z oblasti psychológie a sociálnej práce a spoločne so študentami dali programu názov Uši k duši. Je to program o povzbudení, rozhovoroch cez telefón, o sile slova, ale i o vychádzaní zo zóny komfortu, či aktívnom počúvaní. Hlavne o posledných dvoch vo svojich spätných väzbách často hovorili dobrovoľníci, ktorí pravidelne telefonovali klientom a boli im bútľavými vŕbami.

Treba však povedať, že sa nejedná o odbornú psychologickú pomoc, ide skôr o vypočutie a zdieľanie bežných životných radostí a starostí prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov študentov UMB. Tí dostávali počas intenzívneho 3 mesačného programu pravidelnú mentorskú a supervíznu pomoc od svojich vyučujúcich z Pedagogickej fakulty a napĺňali tak svoje komunitné poslanie.

Koncom mája skončila jeho 2. etapa, ktorá začala vo februári 2021 a z nášho pohľadu ju vnímame ako veľmi úspešnú a tiež prospešnú. Sú za tým nie len pekné čísla, no predovšetkým povzbudivé výpovede klientov a klientiek, ale aj dobrovoľníkov na linke. Do programu sa ich prihlásilo dvadsať, medzi ktorými boli seniori, osamelé matky, zdravotne znevýhodnení, či ľudia v produktívnom veku. Na linke si s nimi telefonovalo 19 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Spolu uskutočnili 479 hovorov a pretelefonovali neskutočných 10 631 minút. Telefonáty s klientmi a klientkami nás utvrdili v presvedčení, aká častá je osamelosť ľudí plynúca z izolovanosti či anonymity miest a koľko radosti a nádeje vie vniesť do života krátky rozhovor s človekom.

LŠ SL obrDobrovoľníctvo a účasť na dobrovoľníckych aktivitách je v modernej spoločnosti fenomén, ktorý prispieva k zdravým a pozitívnym vzťahom medzi jej členmi. Karanténna situácia na Slovensku priniesla nové výzvy, zviditeľnila potreby rôznych cieľových skupín a otvorila nové dobrovoľnícke príležitosti. Do dobrovoľníckych aktivít sa zapojili dospelí, pracujúci, študenti, študentky aj celé skupiny. Práve účasť na dobrovoľníckych aktivitách prináša pre všetkých zúčastnených množstvo benefitov. Aktivity a vzťahy budované v komunite produkujú nové vedomosti, majú vplyv na osobný rozvoj a motivujú k ďalšiemu učeniu sa. Ako zužitkovať tieto skúsenosti ďalej?

V service learningu spájame zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním.

Service learning je chápaný ako vyučovacia a učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Metódu service learningu dlhodobo podporujeme v Centre dobrovoľníctva. Od roku 2015 sa doň zapojilo niekoľko základných a stredných škôl v našom kraji.

Letná škola service learningu je zameraná na porozumenie výchovy a vzdelávaniu detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Tiež na praktické kroky implementácie service learningu do formálneho vzdelávania.

Na Letnej škole ponúkame:

  • návod ako dobrovoľníctvo začleniť do vzdelávania (napr. do konkrétneho predmetu)
  • ako si nastaviť vzdelávacie ciele
  • ako do celého procesu zapojiť žiakov a študentov tak, aby ich to bavilo
  • ako podporiť vzdelávanie využitím metód reflexie

Letná škola service learningu je akreditované vzdelávanie, po splnení podmienok (absolvovanie vzdelávania a splnenie zadaných úloh) získajú účastníci a účastníčky certifikát. Školenie prebieha interaktívnou formou s využitím množstva metód neformálneho vzdelávania.

Letná škola service learningu sa koná 25. – 27. augusta 2020 v Banskej Bystrici.

Cena za celé vzdelávanie je symbolických 10 €, najmä vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Prihlasovanie je možné do konca júna 2020 prostredníctvom formulára tu.

Centrum dobrovoľníctva získalo dotáciu z Mesta Banská Bystrica na projekt výchovy k dobrovoľníctvu mladých ľudí a poskytovanie dobrovoľníckych možností vo vlastných dlhodobých programoch, ako vyplýva z PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023 v rámci oblasti „Aktívne mesto".

Screenshot 2017-01-13 12.40.18Dobrovoľníctvo pristane naozaj každému, a aj deti na základných školách chcú a vedia pomáhať, vnímajú prínosy dobrovoľníctva pre seba aj pre komunitu, v ktorej žijú. V septembri minulého roku sme spolu s žiakmi a pedagógmi Základnej školy na Spojovej ulici v Banskej Bystrici začali pripravovať service learningový projekt, ktorý sme pracovne nazvali "Výchova k dobrovoľníctvu". Ako to dopadlo?

zbierka oblečeniaŠtudenti a študentky sociálnej práce PF UMB organizujú v dňoch 21. až 23.11. 2016 v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB zbierku zimného oblečenia a detských kníh.

Centrum dobrovoľníctva sa v roku 2014 stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny. Do projektu boli zapojené 2 slovenské stredné školy - Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová a Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

Centrum dobrovoľníctva sa v roku 2014 stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny. Do projektu boli zapojené 2 slovenské stredné školy - Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová a Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

financed bypartners

Študentské projekty service learningu na stredných školách v Banskobystrickom kraji sú úspešne ukončené. Do projektu s názvom SAGODS (Schools as generators of democrative society), ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny, sú zapojené 2 slovenské stredné školy - Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová a Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. 

Centrum dobrovoľníctva je partnerom tohto medzinárodného projektu. Service learning je na Slovensku Centrom dobrovoľníctva zavádzaný od r.2005 a ako univerzitný predmet (pri ktorého zrode a akreditácii Centrum stálo) funguje od roku 2013.

Centrum dobrovoľníctva sa v roku 2014 stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny.

Našim spoločným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce a sieťovania medzi školami západného Balkánu a krajinami V4 a zabezpečenie pochopenia role škôl v rozvoji demokratických procesov v komunite, prostredníctvom systému „service learning". Service learning je na Slovensku Centrom dobrovoľníctva zavádzaný od r.2005 a ako univerzitný predmet (pri ktorého zrode a akreditácii Centrum stálo) funguje od roku 2013.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

ŽM design    KNZM     Mesto BB siva

rtv 1Radio Regina   logo bbfm farebne 01       lumen