Školenia a workshopy

V rozkvitnutom a slnečnom máji odškolíme manažment jednodňových dobrovoľníckych aktivít aj v Lučenci.

Ešte tento september zrealizujeme 8 hodinové školenie, na ktorom sa dozviete, ako manažovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky vo vašej organizácii počas krátkych aktivít.MKDA SL vizuály 2022

Poslednýkrát v tomto roku sa stretneme na tradičnom akreditovanom školení s názvom Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít, ktorý my v Centre voláme aj "jednodňovky ľavou zadnou" :). Počas 8h sa dozviete v čom tkvie tajomstvo manažmentu ľudí, ktorí sú ochotní ponúknuť svoj čas, ruky i srdce a nič za to nechcú. Pozrieme sa aj na to, kde ich získať. Aká administratíva je nevyhnutná a v neposlednom rade, ktoré z dobrovoľníckych aktivít vo vašej organizácii majú potenciál byť úspešné.

Školenie bude prebiehať interaktívnou formou, a následne prípadnými konzultáciami pre vypracovanie plánu dobrovoľníckej aktivity.

Termín vzdelávania: 27. septembra 2022 (utorok), 9:00 - 17:00
Miesto konania: 365.labb Banská Bystrica
Cena školenia: 30 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred, pre vystavenie faktúry vyplňte údaje formulári.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

MKDA 06 2022
V júni sme si pre všetkých vás, ktorí pracujete s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pripravili akreditované školenie MSVVaŠ SR. V našich radoch ho voláme aj Jednodňovky ľavou zadnou :) a to práve preto, že po tomto školení už žiadne krátka aktivita či podujatie pre vás nebude problém. Školenie ponúka interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov, a tiež "event" manažmentu. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčnej časti a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Naškolení sa dozviete:

- aká je legislatíva a aká administrácia je nevyhnutná

- ako urobiť úspešný nábor a na čo dobrovoľníkov nalákať

- ako správne motivovať

- čo robiť, aby naplánovaná aktivita bola úspešná.


Školenie sa uskutoční v priestoroch 365.labb - coworkingu na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici. Začíname o 9,00 hod a predbežný koniec predpokladáme okolo 17,00 hod. Občerstvenie a káva je súčasťou.

Cena školenia: 30 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred

Na kurz sa treba prihlásiť tu: https://forms.gle/Mtts8b2B1LmRmz459
Uzávierka prihlášok je 11.6. 2022.

 

Otvárame II. turnus vzdelávaco-dobrovoľníckeho projektu LINK Academy - prihlasujte sa do 29. apríla 2022

Cieľom projektu, na ktorom spolupracujeme s organizáciou LINK CoWorking, je podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných zručností a schopností mladých ľudí. Vzdelávacia časť obsahuje 5 workshopov na témy ako prezentačné zručnosti, time manažment, marketing – sociálne siete, ako robiť podcasty a ako sa zlepšiť v blogovaní.

Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, v ktorých budú dobrovoľníčiť v partnerských organizáciách z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení konkrétnych úloh a zadaní, počas letných mesiacov.

V II. turnuse je v ponuke dobrovoľníctvo v Združení Slatinka, DD a DSS Senium, ale aj priamo v Centre dobrovoľníctva

Projekt LINK Academy je určený študentom a študentkám stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale aj absolventom, LINK Academy IIabsolventkám alebo iným mladým ľuďom do 30 rokov. Účasť v projekte je bezplatná. 

Počas celého trvania projektu budú mať účastníci a účastníčky možnosť vzdelávať sa a čerpať inšpiráciu a motiváciu na inovatívnej webovej vzdelávacej platforme.

Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Prihlasujte sa do projektu prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 29.4.2022.

Nový vzdelávací projekt LINK Academy, ktorý vzniká v spolupráci s LINK Coworkingom a nórskym partnerom je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, ktorý sa snažil o väčšiu participáciu mladých ľudí v miestnych komunitách, vylepšovanie ich silných stránok a talentov a ponúknutie priestoru pre realizáciu ich vlastných nápadov.

Cieľom LINK Academy je najmä podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných kompetencií a schopností stredoškolákov, vysokoškolákov, ale taktiež ľudí zo znevýhodneného prostredia z okolia Banskobystrického kraja. Ide o schopnosti akými sú podnikavosť, inovatívnosť a tvorivosť, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa uplatniť na trhu práce, ale takisto v rozvoji ich osobnosti. Účastníci a účastníčky projektu budú tieto zručnosti a nové vedomosti nadobúdať formou desiatich online a offline workshopov na rôzne témy, ktoré sú aktuálne pre dnešný svet.

Po ukončení vzdelávania budú účastníci riešiť minimálne 10 zadaní od partnerských organizácií a celý projekt vyvrcholí Hackathonom, na ktorom budú počas 24 hodín riešiť zadanie od organizácie, ktorá získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní.

Našou úlohou bude zastrešenie expertízy v práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ktoré sa budú zúčastňovať na vzdelávacích seminároch, predovšetkým na ich umiestnení v partnerských organizáciách, v ktorých by mali uplatniť svoje nadobudnuté zručnosti. Centrum dobrovoľníctva bude mať za úlohu aj nábor partnerských organizácií, s ktorými uskutoční pohovory a následne spraví výber pre efektívny matching v rámci programu.

na web CD

60b7457e70043f0ad866edc2Rok strávený v pandemických opatreniach odhalil nielen veľkú solidaritu ľudí zapájajúcich sa do dobrovoľníckych aktivít a iniciatív, ale častokrát aj našu nepripravenosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčky riadiť. Ako na to, a hlavne pri jednorázových aktivitách sa dozviete na našom akreditovanom školení, ktoré voláme aj „jednodňovky ľavou zadnou“. Prejdeme si ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Vzdelávanie je otvorené pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ale aj iným záujemcom v rozsahu 8 hodín. Pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Vzdelávanie prebieha interaktívnym neformálnym spôsobom a  vedú ho skúsené lektorky z Centra dobrovoľníctva.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Cena školenia je 15 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky na kurz.

Prihlásiť na školenie sa môžete vyplnením google formuláru. Vzdelávanie sa bude konať v Banskej Bystrici.

Téma „Ako motivovať a udržať si dobrovoľníkov a dobrovoľníčky“ rezonuje v mnohýchMotivacia seminar organizáciách pracujúcich s dobrovoľníckym potenciálom. Téma je aktuálna tak pre dlhodobé, ako aj krátkodobé dobrovoľníctvo.

Čo motivuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pre zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít? Ako pracovať s motiváciou takýchto ľudí? A ako s nimi pracovať a podporiť ich tak, aby boli aktívni dlhodobo?

Túto tému otvárame na online seminári s výbornou lektorkou Alžbetou Brozmanovou Gregorovou z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.  Seminár pripravujeme v online priestore interaktívnou formou, preto je potrebné sa naň záväzne prihlásiť na tomto linku - prihláška na seminár. Po vyplnení prihlasovacieho formuláru dostanete automaticky link na pripojenie sa na seminár.

Online seminár sa koná dňa 23.11. od 14:00 – 16:00 hod.

Seminár je bezplatný, pripravujeme ho vďaka podpore MŠVVaŠ SR a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

 

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2020 pripravujeme aj akreditované vzdelávanie Manažment krátkodobých doPlagát MKDA 2020brovoľníckych aktivít.

Vzdelávanie otvárame pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ale aj iným záujemcom. Vzdelávanie sa venuje téme manažment dobrovoľníkov/čok a tiež event-manažmentu, v rozsahu 8 hodín. Pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Vzdelávanie prebieha interaktívnym neformálnym spôsobom, vedú ho skúsené lektorky z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Toto vzdelávanie voláme aj „jednodňovky ľavou zadnou“. Na školení sa dozviete, ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Cena školenia je 10 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky.

Prihlásiť na školenie sa môžete vyplnením google formuláru. Vzdelávanie sa bude konať v Banskej Bystrici.

LŠ SL obrDobrovoľníctvo a účasť na dobrovoľníckych aktivitách je v modernej spoločnosti fenomén, ktorý prispieva k zdravým a pozitívnym vzťahom medzi jej členmi. Karanténna situácia na Slovensku priniesla nové výzvy, zviditeľnila potreby rôznych cieľových skupín a otvorila nové dobrovoľnícke príležitosti. Do dobrovoľníckych aktivít sa zapojili dospelí, pracujúci, študenti, študentky aj celé skupiny. Práve účasť na dobrovoľníckych aktivitách prináša pre všetkých zúčastnených množstvo benefitov. Aktivity a vzťahy budované v komunite produkujú nové vedomosti, majú vplyv na osobný rozvoj a motivujú k ďalšiemu učeniu sa. Ako zužitkovať tieto skúsenosti ďalej?

V service learningu spájame zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním.

Service learning je chápaný ako vyučovacia a učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Metódu service learningu dlhodobo podporujeme v Centre dobrovoľníctva. Od roku 2015 sa doň zapojilo niekoľko základných a stredných škôl v našom kraji.

Letná škola service learningu je zameraná na porozumenie výchovy a vzdelávaniu detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Tiež na praktické kroky implementácie service learningu do formálneho vzdelávania.

Na Letnej škole ponúkame:

  • návod ako dobrovoľníctvo začleniť do vzdelávania (napr. do konkrétneho predmetu)
  • ako si nastaviť vzdelávacie ciele
  • ako do celého procesu zapojiť žiakov a študentov tak, aby ich to bavilo
  • ako podporiť vzdelávanie využitím metód reflexie

Letná škola service learningu je akreditované vzdelávanie, po splnení podmienok (absolvovanie vzdelávania a splnenie zadaných úloh) získajú účastníci a účastníčky certifikát. Školenie prebieha interaktívnou formou s využitím množstva metód neformálneho vzdelávania.

Letná škola service learningu sa koná 25. – 27. augusta 2020 v Banskej Bystrici.

Cena za celé vzdelávanie je symbolických 10 €, najmä vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Prihlasovanie je možné do konca júna 2020 prostredníctvom formulára tu.

Kažlunch seminar november2019dý, kto pracuje s ľuďmi, zažíva niekedy náročné, vypäté či doslova konfliktné situácie. Tomu, ako takéto komunikačné nezhody efektívne zvládnuť, sa budeme venovať na novembrovom Lunch seminári s lektorom a koučom Karolom Herianom.

Ak pracujete s dobrovoľníkmi, či už v organizácii alebo rôznych inštitúciách, alebo vás skrátka táto téma zaujíma, príďte v stredu 13. novembra na náš jesenný Lunch seminár, v priestoroch komunitno-coworkingového centra 365.labb, na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici. Ponúkame malý obed a občerstvenie.

Nezabudnite si rezervovať miesto na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podujatie sa koná vďaka podpore Mesta Banská Bystrica a Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.

Pred letnými dovolenkovými plánmi vás ešte pozývame na výborné vzdelávanie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít.

Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít je akreditované vzdelávanie, otvorené všetkým záujemcom. Ponúka témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov/čok, ak aj event manažmentu v rozsahu 8 hodín, interaktívnym neformálnym spôsobom. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu".Pozvanka MKDA 06 2019

Na školení sa dozviete ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. My v Centre ho voláme aj "jednodňovky ľavou zadnou", pretože po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

 

Cena školenia je 10 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky.

Prihlásiť na školenie sa môžete TU vyplnením google formuláru. Školenie sa bude konať vo Zvolene, miesto konania upresníme prihláseným záujemcom.

 

IMG 20190328 115250
Príklad dobrej praxe ako aj povedomie o dobrovoľníctve
nám v kraji pomáhajú šíriť naše Infobody. Aktuálne ich máme šesť a plánujeme ich sieť ešte rozšíriť. Dobrovoľníctvo je totiž oblasť, ktorá je veľmi dynamická a neustále sa vyvíjajúca. S novými ľuďmi prichádzajú nové výzvy, stratégie či postupy. To, čo bolo dobré pred štyrmi rokmi, dnes už nefunguje a bez aktuálnych informácií nebude fungovať ani rozvoj dobrovoľníctva.

Koncom marca sme sa stretli s novými i stálymi koordinátormi a koordinátorkami Infobodov z Brezna, Krupiny, Lučenca a Dražíc pri Rimavskej Sobote. Rozhodli sme sa, že toto vzdelávacie stretnutie začneme spoločnou, a veľmi dôležitou supervíziou, ktorú viedol náš stály a dvorný supervízor, Roman Mojš. Supervízia je jedným z podporných nástrojov, ktorý v práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami nielen propagujeme, ale naozaj aj v praxi uplatňujeme. Pomáha nám pozrieť sa na dôležité momenty našej práce. Na problémy alebo výzvy sa zrazu vieme pozrieť z iného uhla. Vďaka tomu, a tiež vďaka spoločnému zdieľaniu, dokážeme nachádzať nové riešenia a prinášať efektívnejšie zlepšenia.

V rámci pravidelného vzdelávania by sme radi pozvali koordinátorov dobrovoľníkov a pracovníkov v neziskových organizáciách a verejných inštitúciách na naše novembrové vzdelávacie aktivity:

Pozývame všetkých záujemcov na jednodňové akreditované školenie Centra dobrovoľníctva.


orezanelogoPozývame všetkých, ktorí pracujú alebo sa chystajú začať pracovať s dobrovoľníkmi v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, na tréningový camp. Čaká vás 30+ workshopov počas 2,5 dňa.

Milí priatelia, 

srdečne vás pozývame na prvé tohtoročné školenie pre neziskové organizácie na tému "Legislatíva v oblasti dobrovoľníctva", ktoré sa bude konať 28. apríla 2016. Všetci ste vítaní a dúfame, že vám informácie zo školenia budú nápomocné pri vašej práci.

V rámci projektu CIVCIL vám ponúkame možnosť zúčastniť sa medzinárodného tréningu Manažmentu mladých znevýhodnených dobrovoľníkov, ktorý organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Tréning je poskytnutý zdarma.

Ponúkame Vám jedinečný medzinárodný tréning spojený s následným mentoringom, ktorý je určený pre zástupcov organizácií s akreditáciu pre EDS v rámci celého Slovenska, ale aj pre tie organizácie, ktoré sa plánujú akreditovať v najbližšom období.
Ak máte záujem, neváhajte a pošlite nám vyplnenú prihlášku do 10.10.2015.

Pozývame na októbrové workshopy:

V mene Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií vás srdečne pozývame na druhý tohtoročný akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý budeme realizovať v dňoch 8 - 11.septembra 2015 v Žiline (za veľmi výhodných cenových podmienok).

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB siva

 

2 logo min skolstva noveIuventa cbErasmusPDCO

 

  csm logo hejdude c84f156691  4 KL Nadacny fond Logo CMYK5 ncpf logo primaryKNZM     Mesto BB siva

rtv 1Radio Regina   logo bbfm farebne 01       lumen