V poslednom týždni mesiaca november 2015 prebehla realizácia projektu Let´s learn together na pôde Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová. Tejto predchádzala dôkladná príprava, s ktorou začali už v na začiatku školského roka v septembri 2015. Všetci študenti a študentky sa už od začiatku pustili s vervou do práce. Od prvého stretnutia až po záverečné stretnutie zaznamenali na gymnáziu nielen mimoriadnu aktivitu, ale predovšetkým ochotu spolupracovať na všetkých úrovniach projektu a jeho koordinácie.

Prvou úlohou študentov bolo dokonale sa pripraviť na samotný proces vyučovania v plánovaných predmetoch, všetci museli zvládnuť náročné úlohy dokonalého osvojenia si akademických poznatkov, aby ich potom dokázali relevantne odovzdať svojim mladším spolužiakom a spolužiačkam. Po rozdelení úloh a starostlivej príprave každého aspektu bolo žiactvo pripravené začať so samotnou realizáciou projektu. Netrpezlivo očakávali príchod žiakov zo základnej školy v Pohorelej.


• Projektový týždeň začal uvítaním a testovaním žiakov a žiačok ZŠ. Preverili si svoje vedomosti a zručnosti v oblasti informatiky, anglického jazyka a slovenského jazyka. Po náročnom dopoludňajšom programe si všetci oddýchli pri športových aktivitách a kolektívnych hrách za účasti profesionálnych trénerov.
• Druhý deň priniesol vyučovanie a zdokonaľovanie v oblasti informatiky. Študentský tím predviedol prezentáciu o IKT a názornú ukážku, pri ktorej využili originálne časti používanej techniky. Paralelne pracoval na výučbe aj tím zložený z amerických lektorov, ktorí sa zameriavali na interaktívne a komunikatívne vyučovanie angličtiny.
• V rámci tretieho dňa výučbového kempu sa predviedol tím zodpovedný za slovenský jazyk a literatúru. Študenti prezentovali okrem pojmov z gramatiky a literatúry aj zohratú scénku s využitím alternatívneho vyučovania. V druhej časti dňa sa žiaci a žiačky stretli s ukážkami golfu profesionálnych juniorských hráčov, ktorí im predviedli rôzne druhy odpalov a techník, ktoré spolu následne trénovali.
• Štvrtý deň pokračovala znova výučba angličtiny a slovenčiny. Už počas druhého dňa žiaci a žiačky zo základnej školy dokázali urobiť evidentný pokrok, ktorí zaregistrovali predovšetkým vyučujúci študenti gymnázia.
• Finále kempového týždňa prinieslo záverečný vyhodnocovací test, ktorý bol zároveň ihneď vyhodnotený a jeho výsledky sa prezentovali následne po športovom turnaji v minifutbale. Po spomínanej aktivite už nasledovala záverečná párty s cenami a občerstvením za účasti vedenia Súkromného gymnázia.

V rámci plnenia cieľov učebného charakteru sa gymnáziu podarilo dosiahnuť ciele, ktoré si vytýčili u žiakov a žiačok gymnázia. Všetci participanti zo Súkromného gymnázia prehĺbili svoje vedomosti z určených predmetov v rámci učebných osnov, čoho dôkazom boli ich prezentácie a vystupovanie počas celého týždňa kempu ako aj predchádzajúca príprava.

Služba komunite
Žiaci zo základnej školy využili ponúknutú možnosť doplňujúceho vzdelania, ktoré im poslúži v ich ďalšom napredovaní na stredných školách akéhokoľvek typu. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť a aj overiť pomocou vstupných a výstupných testov, ktoré žiaci a žiačky absolvovali na začiatku a konci výučbového kempu, kde každý dosiahol zlepšenie vo väčšom či menšom rozsahu.

S projektom Let´s learn together sa podarilo gymnáziu úspešne prezentovať a realizovať metódu serivce-learningu v učebnom procese. V posledný deň výučbového kempu žiakom a žiačkam položili otázky týkajúce sa priebehu kempu a ich spokojnosti s celým týždňom, ich prípadné pripomienky a námety do budúcnosti. Z následnej analýzy zistili, že tento projekt získal kladnú odozvu od všetkých zainteresovaných. Podobne postupovali aj pri vyhodnotení projektu našimi študentmi. V diskusii spoločne analyzovali úspechy ale aj menej vydarené časti projektu. Celkovo bol projekt hodnotený kladne a to predovšetkým vďaka nadobúdaniu najrôznejších skúseností a zručností, vrátane zodpovedného riadenia a manažmentu ľudí a aktivít, ktoré boli s kempom spojené.

FOTOGALÉRIA