Cieľom projektu Žiarskeho gymnázia, ktorý si nazvali "We are not aliens" bolo naučiť študentov používať v komunitnej práci zručnosti získané na hodinách rôznych predmetov v praxi. (Študenti sa zoznámili s multikultúrnymi rozdielmi, ľudskými právami a sociálnou pomocou na vyučovacích hodinách ako sú anglický jazyk, občianska náuka, história, atď.) Snažili o odstránenie netolerancie a predsudkov v rámci komunity. Hlavný dôraz dávali na ľudské práva.

Zrealizované aktivity projektu (opis a zhodnotenie):

1. Výstava Anny Frankovej – Vďaka Nadácie Milana Šimečku, ktorá zapožičala našej škole výstavu o Anne Frankovej, si študenti mohli utvrdiť učivo z obdobia 2. svetovej vojny. Cez príbeh mladého dievčaťa mohli svojim rovesníkom rozprávať o potláčaní ľudských práv v čase vojny a dôležitosti uvedomiť si, že sme si všetci rovní. We are not aliens. Študenti zapojení do projektu Service learning boli sprievodcami výstavy. Počas 2 týždňov výstavu uvidelo viac ako 500 študentov nielen z Gymnázia M. Rúfusa. Naši študenti odviedli veľmi kvalitnú prácu, o čom svedčil aj záujem iných učiteľov, ktorí sa nechali sprevádzať výstavou aj individuálne. Sprevádzanie výstavou mali niektorí študenti pripravené aj v anglickom jazyku.

2. Aktivity v základných a materských školách - Obdobie návštev škôlok a škôl s cieľom oboznámiť deti s ľudskými právami, toleranciou a posolstvom We are not aliens študenti odštartovali 2. 11. 2016 v Starej Kremničke. Prípravy zabrali necelé dva týždne, počas ktorých si zhotovili makety, mini zemegule, všetky potrebné pomôcky a dali dokopy všetky aktivity. Vysvetliť deťom ľudské práva nie je až také ľahké ako by sa zdalo, a preto si zvolili formu prezentácie s farebnými obrázkami, či interaktívne hry. Podľa slov študentov, atmosféra bola neopísateľná a deti, aj študenti si tento deň užili naplno. Deti veľmi ochotne spolupracovali a zapájali sa do všetkých pripravených aktivít. Aktivity, ktoré študenti v školách realizovali, sme spísali do zborníka aktivít. Zborník aktivít sme darovali školám, s ktorými sme spolupracovali. Túto časť projektu môžeme vyhodnotiť ako úspešnú. Riaditelia škôl sa vyjadrili k práci študentov pozitívne a prejavili záujem o ďalšie stretnutia a spoluprácu s našimi študentmi.

3. Živá knižnica - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - Každý z piatich ľudí, s ktorými sa robil rozhovor, mal iný životný príbeh, rozprávali o porušovaní základných ľudských práv v období ich detstva, resp. v medzivojnovom období a období druhej svetovej vojny, rozprávali o tom, že už vtedy sa tieto práva porušovali a boli isté skupiny ľudí diskriminované či už pre ich pôvod, postavenie, štátnu príslušnosť, alebo farbu pleti. Študenti ich príbehy zapisovali a dokumentovali. Z návštevy Domova dôchodcov vytvorili krátke video. Aj študentom aj dôchodcom sa aktivita páčila. Na záver stretnutia jedna pani vztiahla ústnu harmoniku a zahrala niekoľko piesní.

4. Dotazník – Téma ľudských práv je témou, ktorá sa dotýka každej jednej osoby a práve preto sa študenti rozhodli urobiť malý prieskum o tom, ako ľudia rôznych vekových kategórií tieto ľudské práva poznajú. Vybrali sa do mesta s hromadou ankiet. Stretli veľa ľudí, ktorí s nimi vôbec nechceli spolupracovať. Okrem ulíc navštívili budovy, v ktorých sa nachádza najviac ľudí. Skúsili to v mestskej nemocnici. Ľuďom v čakárni spríjemnili čakanie. Okrem nemocnice navštívili aj veľké obchody a firmy,
taktiež túto anketu mohli vyplniť aj žiaci z iných škôl počas dňa otvorených dverí na našej škole. Študenti prišli k záveru, že veľa šudí nepozná základné ľudské práva a viac ako polovica si myslí, že ich práva sú potláčané.

5. Letáky – Študenti vytvorili 3 druhy letákov, ktorými oboznamovali ľudí v meste s ľudskými právami. Letáky rozdávali v celom meste. Túto aktivitu vyhodnotili študenti tak, že v mnohých prípadoch sa stretli s negatívnym postojom ľudí a zrejme tak ako dotazník, tak aj letáky ľudia vnímajú ako nátlakovú aktivitu. Sú presýtení letákmi plnými reklám, či predvolebných kampaní.

6. Debata v čajovni - Dňa 10. 12. 2015, v deň ľudských práv, sa študenti stretli v čajovni s pánom Baranom, ktorý si našiel čas, aby sa s nimi porozprával o ľudských právach a samozrejme aj iných veciach, ktoré s tým súvisia. Účasť študentov bola vysoká. Keďže čajovňa bola otvorená aj verejnosti, do diskusie sa mohol zapojiť ktokoľvek. Celú debatu viedli naši dvaja študenti, pán Baran bol hlavný hosť. Tento pán sám ponúkol spoluprácu našim študentom, keď sa dopočul o aktivitách, ktoré robia. Debata bola veľmi zaujímavá a priestory čajovne ponúkali príjemné a uvoľnené diskutovanie.

7. Final event - Záverečné vyhodnotenie – V piatok 18. 11. 2015 sa na pôde našej školy Gymnázia M. Rúfusa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie projektu a oceňovanie študentov za aktívnu prácu na projekte. Pozvaní boli aj riaditelia všetkých škôl, ktoré s nami na projekte spolupracovali. Pre každého riaditeľa bolo pripravené poďakovanie, kvety, lízanky pre všetky zapojené deti z ich školy do projektu Service learning, zbierka aktivít vhodných k výučbe ľudských práv a výchove k tolerancii a spoločenská hra, ktorú vytvorili naši študenti. Poďakovanie a kvety patrili aj p. riaditeľke nášho Gymnázia Ing. Dane Paálovej, ktorá celý projekt podporovala a bola vždy ústretová a nápomocná, taktiež vyučujúcim Zuzane Kohútovej a Mgr. Márii Wágnerovej, ktoré nám s projektom nezištne pomáhali a spolupracovali so študentmi, poskytli im cenné rady a trávili s nimi veľa času aj mimo vyučovania. Oceňovaní boli aj samotní študenti. Celá udalosť začala krátkym kultúrnym programom – hrou na flaute, lebo hudba spája všetky vekové kategórie aj všetky národy a ukončenie bolo vo forme slávnostnej recepcie, pohostenia. Záverečné vyhodnotenie dokumentovala aj lokálna televízia ATV.

Zaujímavé momenty z realizácie projektu

Celý projekt Service Learning je pre študentov veľmi zaujímavý a prínosný. Nielen že si osvojili učivo preberané v škole, mohli naučené uplatniť v praxi, pomôcť komunite, v ktorej žijú. Najviac sa im páčili aktivity v školách, kde si uvedomili, ako musia byť na žiakov pripravení a aj napriek tomu sa pripravené aktivity menia v priebehu vyučovania.

Veľmi pozitívne vplýval fakt, že deti sa už počas aktivít snažili byť lepšie, tolerantnejšie, neuprednostňovali jedných spolužiakov pred inými. Snažili sa byť rovnocenní, stávali sa silnejšími osobnosťami a pripomínali si We are not aliens.

Zistenie, že letáky vníma spoločnosť negatívne, prinútilo študentov rozmýšľať nad inými menej nátlakovými aktivitami

Dosiahnuté ciele projektu
Študenti sú schopní použiť zručnosti získané na hodinách rôznych predmetov v praxi, porozumeli a vedia poukázať na potrebu tolerancie a akceptácie medzi ľuďmi, ktorí žijú v našej komunite. Boli a sú nápomocní pre komunitu v objasňovaní spôsobu chápania existujúceho problému, čo by mohlo viesť k zlepšeniu sociálneho správania. Avšak aby deti a mladí ľudia, vlastne celá naša komunita pochopila, že je potrebné byť tolerantní a všetci sme si rovní, nestačí len 6 mesiacov, preto majú naši študenti ďalšie ciele.

Plány do budúcnosti
Projekt bude aj naďalej pokračovať. Nielen pokračovanie v podobe aktivít na školách, či debát s p. Baranom, ale naši študenti prijali nové výzvy. Iniciatíva HETI nám ponúkla cibuľky kvetov Crocus, študenti ich zasadili na pamiatku židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu, alebo sa stali obeťami nacistických zverstiev. Niekoľko cibuliek rozniesli aj po školách v meste a keď zakvitnú, znova pôjdu do škôl pripomínať ľudské práva, toleranciu a rovnocennosť. Stále budú pripomínať We are not aliens.

Informácie o realizácii projektu sú na internetovej stránke školy www.gymzh.sk v sekcii projekty (http://gymziar.edupage.org/text79/?), taktiež v sekcii novinky.
Študentmi vytvorená stránka http://wearenotaliens.webnode.sk/

FOTOGALÉRIA