Žiaci prvého až štvrtého ročníka malej dedinskej školy v Medzibrode, spolu so svojimi učiteľkami a riaditeľkou zisťovali v spolupráci s obecným úradom potreby starších a nevládnych občanov obce. Navštívili dôchodcov u nich doma, pomohli im, spoločne s nimi vyrábali chuťovky, tvorili receptár. Žiaci školy sa zamýšľali, čo by mohli spraviť pre dôchodcov oni a rozhodli sa, že za to, že im starší ľudia pomáhajú v zbere papiera a každoročne ho pre ne odkladajú, odmenia sa im za to recept vianočnými medovníčkami. Na hodinách informatiky deti prepisovali vo worde recepty a vytvorili receptár. V rámci service-learningu si stanovili vzdelávacie a výchovné ciele - naučiť deti vedieť dať a prijať pomoc, vedieť si vážiť a oceniť vedomosti a zručnosti starých ľudí, vedieť čítať s porozumením pracovať podľa pracovného postupu, orientovať sa podľa mapy obce, spolupracovať v tíme, prepísať text do wordu, upraviť ho, vložiť doň obrázok, vypočítať rozpočet na jednotlivé recepty. Počas celého trvania projektu boli žiaci poverení aj fotodokumentáciou, čím si zvyšovali digitálne a IKT kompetencie. Servisnými cieľmi bolo vytvoriť receptár starých medzibrodských receptov a darovať ho do každej domácnosti v Medzibrode, budovať a zlepšovať vzťahy k obci – zintenzívniť komunikáciu a soci8lne kontakty rôznych generácií obyvateľov v Medzibrode, pomôcť postarať sa o dôchodcov – vzájomná pomoc rôznych generácií, začať tradíciu predvianočného obdarovávania medovníkmi a oplátkami starších spoluobčanov. Deti pri návštevách poskytovali dobrovoľné služby seniorom. V decembri deti napiekli a vyzdobili vianočné medovníčky, darčekovo ich zabalili a zaniesli ich do domovov starých nevládnych a opustených spoluobčanov. Učiteľky piekli oplátky ako dobrovoľnícku aktivitu podľa starých slovenských zvykov, keď kantor napiekol oplátky pred Vianocami pre celú dedinu. Cieľom je, aby sa táto aktivita stala v Medzibrode tradíciou a každoročne pred Vianocami občania spomenuli nielen na vianočné nákupy a výzdoby, ale aj na opustených starých ľudí, ktorí zo všetkého najviac potrebujú cítiť blízkosť človeka a mať pocit, že sú potrební pre svoju komunitu.

receptar

Uskutočnené aktivity:

 • Zisťovanie potrieb služby Medzibrodu (brainstorming v škole počas ranných komunít a rozhovor s p. starostom v škole)
 • Návšteva OÚ a beseda s p. starostom a soc. pracovníčkou obce (získanie zoznamu a adries seniorov)
 • Zakreslenie trasy a adries seniorov, ktorých sme mali ísť navštíviť do leteckej mapy Medzibrodu
 • Návštevy v domácnostiach seniorov (nakoniec sme ale chodili bez vytvorenej mapy, len so zoznamom s adresami, keďže obec je malá a tretiaci so štvrtákmi sa v nej bezproblémovo orientujú. Pre urýchlenie návštev sme sa rozdelili na 2 skupiny a chodili sme autami – žiaci nás navigovali
 • Beseda so seniorkami v škole na tému varenie kedysi a dnes. Okrem toho nám panie porozprávali aj o tom, aké to bolo kedysi v škole a ako sa učilo za čias, keď do školy chodili oni. Zároveň sme v tento deň aj pripravovali starodávne jedlá, ktoré sme získali počas návštev seniorov.
 • Prepisovanie zozbieraných receptov na hodinách Informatiky a digitálneho krúžku.
 • Vystúpenie s kultúrnymi programami pre seniorov. Keďže žiaci si získali svojim slušným správaním sa na návštevách v domácnostiach, ale aj pomocou dobrovoľníctvom (hrab lístia, vysypaním smetí, pozametaním...) srdcia seniorov, títo ich pozvali aj na výročnú schôdzu miestnej organizácie „Jednota dôchodcov“, aby im niečo pekné zaspievali. A tak sme okrem plánov vystúpenia pre jubilantov obce mali aj neplánované vystúpenie. S nácvikom piesní nám veľmi pomohla aj p. učiteľka zo ZUŠ Brusno, ktorá vyučuje deti spev a hru na klavír, ale aj miestny p. farár, ktorý je hudobník a pomohol nám nielen nacvičiť piesne ale aj spraviť hudobný doprovod na klarinete počas vystúpení. Ani sme nepredpokladali, že sa k nám pridajú aj iní dobrovoľníci, čo nás v potešilo.
 • Grafické úpravy textov receptov – vkladanie fotografií a ilustrácií, zarovnanie textov. Pre množstvo receptov, ktoré sme nakoniec získali, sme upustili od vkladania fotografií hotových jedál ako aj od ilustrácií a žiaci len zarovnávali texty receptov, nastavovali fonty písma, veľkosť písma, vyskúšali si odrážkovanie a číslovanie. Po pripomienkovaní a dohode s poverenou pracovníčkou OÚ sme odstúpili od pôvodného plánu vydať receptáre, ktoré budú zviazané v hrebeňovej väzbe a vytvorili sme jednoduchú brožúrku. Toto opatrenie vzniklo kvôli veľkému počtu receptárov (500 ks), ktoré sa lepšie roznášali a vhadzovali do schránok obyvateľov spolu s decembrovým vydaním miestneho štvrťročníka časopisu „Rakárik“.
 • Tlač a viazanie „Receptárov medzibrodských babičiek“– tlač receptárov sme si rozdelili na polovičku s OÚ, nakoľko sme ich poprosili o spolupodieľaní sa na nákladoch na tlač so školou, pretože náklady na receptáre v takom veľkom počte sa nám oproti plánovaným 30 € vyšplhali až na 100 €. Tlačili sme tieto receptáre vo vlastnej réžii a neplatili sme za tlač tlačiarňam Zviazali sme ich ozdobnou stužkou, čím sme ušetrili aj na hrebeňovej väzbe a náklady boli zanedbateľné.
 • Pečenie vianočných oplátok. 
 • Pečenie a zdobenie vianočných medovníčkov. Keďže počas sviatku sv. Mikuláša sa nezvykne v našej škole klasicky vyučovať a pred obedom k nám chodieva sv. Mikuláš aj s čertom a anjelom, využili sme dopoludnie 6.12.2017 na pečenie vianočných medovníčkov. Cesto na medovníčky pripravili žiaci predchádzajúci deň počas krúžku „Šikovníček“ spolu s p. učiteľkou. Upečenými medovníčkami žiaci ponúkli aj sv. Mikuláša . Medovníčky žiaci zdobili po vianočnej besiedke
 • Darčekové balenie medovníčkov a oplátok – spolu so žiakmi sme sa dohodli, že najjednoduchší spôsob, ale zároveň aj esteticky vhodný bude, ak medovníčky aj oplátky zabalia priehľadného celofánu a previažeme vianočnými stužkami. Všetko sme si nachystali na roznášanie do domovov seniorov počas hodín pracovného vyučovania a krúžku Šikovníček
 • Roznesenie medovníčkov a oplátok seniorom – pre urýchlenie času ale aj z dôvodu šmykľavosti ciest a nepriaznivého počasia sme opäť zvolili rozdelenie žiakov na 2 tímy a boli sme ich roznášať autami.
 • Vianočná besiedka so seniormi a pre seniorov. Keďže žiaci vyrábali pozvánky na Vianočnú besiedku pre svojich rodičov, vyrobili pozvánky aj pre seniorov, ktorých sme navštevovať a zaniesli im ich do schránky. Okrem toho sme pozývali seniorov na našu vianočnú besiedku aj prostredníctvom miestneho obecného rozhlasu.
 • Získanie spätnej väzby od žiakov, rodičov a seniorov.

Prezentácia k projektu:

 

Loading...

Konkrétne kvalitatívne výsledky popísané pani učiteľkou zo ZŠ Medzibrod:

"Jednoznačne môžeme povedať, že sa prostredníctvom tohto projektu zmenil v prvom rade prístup našich žiakov k seniorom. Počas trvania projektu žiaci sami zistili, že najviac, čo potrebujú sen sociálny kontakt – aby sa im ľudia prihovorili, porozprávali sa s nimi. Zaujímavosťou bolo, že naši žiaci si uvedomili to, čo im my vyučujúce stále prízvukujeme, aby sa pozdravili pekne nahlas a k dedine a popri tom sa pozerali do očí tomu, koho zdravia až vtedy, keď im to povedali seniori, ktorých sme navštívili, že prečo ich nezdravia? Alebo prečo si len tak zašomrú pozdrav popod nos? nepočujú, ani im nerozumejú. V praxi sa ukázalo to, k čomu ich vedieme my, ibaže to počuli na vlastné uši od tých, ktorých sa to týka. Ďalšou zaujímavosťou a nečakaným bonusom a prínosom bolo, že niektorí seniori im rozprávali o tom, ako žili počas II. svetovej vojny, ako oni pomáhali svojim rodičom, keď boli malí a ako ich v rodine a v škole vychovávali a koľko mali práce, keď oni veku. Deti tieto príhody počúvali so zatajeným dychom a naozaj ich to zaujímalo. V škole sme si potom rozprávali zážitky a príhody, ktoré mali počas návštev u seniorov (keďže sme boli rozdelení na skupiny). A správanie sa žiakov 3. a 4. ročníka sa od návštev zmenilo k lepšiemu. Boli k sebe oveľa tolerantnejší a ako nám rodičia počas konzultácií povedali, aj doma začali viac pomáhať. Taktiež žiaci mali veľkú radosť, ak ich seniori požiadali o pomoc (i keď sa to stalo len u 5 seniorov) a oni im mohli pomôcť napr. s pohrabaním lístia, zametaním chodníkov, nákupom. Pre žiakov bolo poctou, keď si ich seniori pozvali na svoju schôdzu a po vystúpení ich pochválili, ako krásne spievajú a aj si s nimi seniori zaspievali. Jednoznačným prínosom bolo zlepšenie komunikačných, personálnych a interpersonálnych zručností žiakov. Kým pri prvých návštevách u seniorov v ich domácnostiach žiaci iba ticho sedeli a odpovedali na otázky tichým hlasom, počas ďalších návštev sa žiaci „osmelili“ a už sami viedli rozhovor so seniormi a naopak my – vyučujúce sme boli už len facilitátorky. V konečnom dôsledku sa zlepšili žiaci aj v počítačovej a mediálnej gramotnosti prepisovaním a úpravou a tlačou textov receptov ako aj vo fotografovaní. V neposlednom rade sa žiaci zdokonalili jednoduchých jedál, nakoľko staré recepty naozaj neboli náročné na čas a prípravu. Zaujímavosťou bolo, že vždy, keď sme sa vrátili od seniorov z návštev, keď sme zbierali recepty, naše p. kuchárky chceli vidieť, aké recepty sme zozbierali a niektoré si aj oni prepísali a vyskúšali urobiť. Ani sme netušili, že pre nich najvzácnejší recept bol na koláčiky „Paľove šťangle“ a tomuto receptu sa potešili najviac zo všetkých, pretože tieto koláče síce už jedli, ale nevedeli získať recept.