Ciele vzdelávania:

odborné predmety z oblasti dopravy a ekonomiky:

 • práca v tíme
 • analýza potrieb
 • vedieť vypracovať rozpočet
 • aplikovať vedomosti z rôznych odborných predmetov v praxi
 • vyhľadávanie informačných zdrojov a ich následné použitie
 • vypracovať prezentáciu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,
 • spracovať vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti
 • odprezentovať svoje vedomosti

slovenčina, etická výchova:

 • sociálne cítenie s inými skupinami
 • aktívne počúvanie
 • zlepšiť medziľudské vzťahy,
 • zlepšiť komunikačné schopnosti s inými generáciami
 • Osobitne ciele služby: dôchodcovia:
 • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávke,
 • získať vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti
 • spestrenie aktivít seniorov

Prepojenie cieľov vzdelávania a cieľov služby:

Na hodinách odborných predmetov diskutovať o možnostiach sprostredkovať dôležité informácie iným komunitám, po realizácií aktivít vyhodnotiť prospešnosť jednotlivých aktivít pre seniorov aj žiakov.

Spríjemnenie prostredia kde sa dôchodcovia stretávajú

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky zo strany seniorov a ich rodinných príslušníkov

Sprostredkovanie ďalších informácií s ktorými pracujú študenti a môžu byť prospešné aj pre seniorov napr. triedenie odpadu, náhrada plastových výrobkov a materiálov materiálmi prírodnými.

Kvalitatívne výsledky projektu, prínos projektu

Už v prípravnej fáze sme mali veľmi pozitívnu odozvu zo strany dôchodcov, ktorý boli veľmi potešení z návštevy študentov. Študentom rozprávali príbehy z mladosti ale aj svoj pohľad na dnešnú mládež. Naopak študentov ich príbehy zaujali a na základe týchto rozhovorov aj naplánovali dané aktivity. V prípravnej fáze pri príprave výzdoby si mohli vyskúšať rôzne techniky a odovzdať si skúsenosti navzájom. Zároveň sa prehlbuje ich priateľstvo.

Viditeľný prínos je v tom, že seniori majú spestrený program našimi návštevami a zároveň zo strany študentov je zvýšenie zodpovednosti pri úlohách, ktoré si zobrali na starosť. A zároveň je badateľný aj zmenený prístup zúčastnených strán voči sebe. Vnímajú lepšie ale hlavne pozitívnejšie vzťahy medzi týmito rozdielnymi generáciami.