Žiaci ZŠ Spojová Banská Bystrica svojim projektom - Naši „starkí“ v domove dôchodcov, nadviazali na svoj predchádzajúci service learningový projekt Učíme sa z histórie. Do projektu sa zapojilo 25 žiakov 7. D triedy a 14 dôchodcov z Domova dôchodcov, 15 žiakov zo školského klubu, ktorí spolupracovali na programe.

Ciele vzdelávania:

  • Vytvoriť vzťahy a väzby medzi mladými ľuďmi v škole a staršími ľuďmi, ktorí sú v domove dôchodcov.
  • Na hodinách dejepisu - učenie sa o tom, ako sa žilo v minulosti.
  • Na základe rozhovorov so staršími ľuďmi si žiaci upevňovali vedomosti.
  • Nadviazanie na projekt Učíme sa z histórie, ktorý táto trieda realizovala v školskom roku 2016/17.

Ciele služby:

  • Rozširovanie sociálnych vzťahov a žiaci robili starším ľuďom v domove dôchodcov radosť a spoločnosť (hry, vystúpenia, tvorivé dielne).
  • Predvianočné posedenie s programom, výrobou vianočných darčekov a čítaním ich vlastných zážitkov, kedy spomínali, aká bola naša škola.
  • Výstupom je publikácia Učíme sa z histórie, ktorú títo žiaci vydali v minulom školskom roku.

Prepojenie cieľov vzdelávania a cieľov služby:

Učenie sa z histórie, oral history na dejepise, práca historika – pátranie cez ľudské osudy + prepojenie sociálnych vzťahov medzi generáciami.

Konkrétne kvalitatívne výsledky popísané pani učiteľkou zo ZŠ Spojová v Banskej Bystrici: "Prehĺbenie medziľudských vzťahov medzi generáciami. Snaha urobiť niekomu radosť, potešiť, nezištne pomôcť. Projekt hodnotím ako veľmi prínosný tak pre deti ako aj pre skupinu dôchodcov žijúcich v domove dôchodcov. Je potrebné myslieť na druhých, stretávať sa aj s osamelými staršími ľuďmi, poroz sa s nimi, vyplniť im dopoludnie prácou, z ktorej majú radosť aj deti aj dôchodcovia."